เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต

  ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'คุรุสภา' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน


 1. การสมัครสมาชิก คุรุสภา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง คุรุสภาจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) โดยทันทีที่หน้าจอ ให้ผู้สมัครนำรหัสดังกล่าวไป "เปิดบัญชีผู้ใช้" เพื่อทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate)ต่อจากนั้นผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Login)มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ คุรุสภาทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ คุรุสภา ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ คุรุสภา ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ คุรุสภา

 6. การสมัครสมาชิก คุรุสภา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นคุรุสภา ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คุรุสภาการสมัครสมาชิก คุรุสภา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 7. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ คุรุสภาโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น คุรุสภาขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

 8. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ คุรุสภาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 9. ผู้สมัครยินยอมให้คุรุสภาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก คุรุสภาตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางคุรุสภา มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้

 10. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคุรุสภา จากทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่คุรุสภาเห็นสมควรทั้งนี้ทางคุรุสภาได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางคุรุสภาไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น